Skip to content
9310854f73658ae39ca8b2229e4fee31_fit

PERCEEL “De Vaartkant”

Ontdek “De Vaartkant”, een idyllisch landbouwperceel van 1 hectare, gelegen tussen Roosendaal en Zegge. Als eigendom van Jan en Nicole van de Kar heeft het een link met Permamens.

Dit stuk land heeft een rijke geschiedenis, van bos in de 19e eeuw tot weide en groenteteelt, zoals rode kool. Enkele jaren geleden werd het omgevormd tot grasland. Nu groeit de wens om de natuurlijke waarde van het perceel te herstellen en te versterken, als een teruggeefactie aan de natuur.

In het voorjaar van 2023 is gestart met het realiseren van deze wens. Samen met Waterschap Brabantse Delta (WBD) en Verwer Plant is een ambitieus inrichtingsplan opgesteld en een subsidieaanvraag voorbereid, ingediend in januari 2024.

Het plan omvat het samenvoegen van landschapselementen en waterelementen om een optimale biodiversiteit te stimuleren. De watergang langs het perceel krijgt een natuurvriendelijke oever en waterberging wordt toegevoegd om in droge perioden de omgeving langer van water te voorzien. Deze waterberging kent geen stroming, zodat waterminnende dieren en planten ook in “rustig vaarwater” kunnen verblijven.

De bodem, nog verdicht door jarenlang gebruik van zware machines en drijfmest, wordt aangepakt met ruwe biomassa, niet-kerende bodembewerking en meerdere lagen begroeiing. Dit bevordert bodemleven, wat essentieel is voor gezonde gewassen en een betere wateropvangcapaciteit.

Hoewel het geduld vergt voordat resultaten zichtbaar zijn, ervaren Jan en Nicole het proces als inspirerend en leerzaam, terwijl de natuur deze vernieuwing in zich opneemt. Ontdek De Vaartkant en de bijdrage aan een duurzamere toekomst.